X-Digi

X-Digi jest modułem dla TNC-X i pozwala na jego samodzielną pracę jako digi. Został zaprojektowany przez John'a Hansena W2FS. Obsługuje zaawansowane aliasy n-N: jeden trasowany i jeden nie trasowany, dla każdego z nich można określić limit liczby N. Ponadto może obsługiwać osiem prostych aliasów. Posiada bardzo istotną funkcję duplicate checking. Konfiguracja beaconów pozwala na zróżnicowanie ich ścieżek.

Od wersji firmware 1.2 został wyeliminowany błąd przy obsługiwaniu ścieżki WIDE1-1.
Informacje o załadowaniu nowej wersji.

Konfiguracja X-Digi

Konfiguracja podzielona jest na dwie części:

Przykładowa konfiguracja digi SR3NWY

 	  X-Digi Ver 2.0 Configuration Menu

C. 	Set Digipeater Callsign. 	:SR3NWY
A. 	Set Digipeater Alias. 		:POZNAN
F. 	Set UIFlood Callsign. 		:SP
L. 	Set UIFlood Limit. 		:5
T. 	Set UITrace Callsign. 		:WIDE
M. 	Set UITrace Limit. 		:3
1. 	Set UICall 1. 			:WIDE7-3
2. 	Set UICall 2. 			:WIDE7-2
3. 	Set UICall 3. 			:WIDE6-3
4. 	Set UICall 4. 			:WIDE6-2
5. 	Set UICall 5. 			:WIDE5-3
6. 	Set UICall 6. 			:WIDE5-2
7. 	Set UICall 7. 			:WIDE4-3
8. 	Set UICall 8. 			:WIDE4-2

D. 	Set Dupe Time (x5 secs). 		:6

B. 	Set Beacons.
Q. 	Quit.


Beacon Configuration Menu

0. 	Set Beacon Destination Call 	:APNX01
1. 	Set Beacon 1 Path 		:
2. 	Set Beacon 2 Path 		:WIDE2-2
3. 	Set Beacon 3 Path 		:SP3-3
4. 	Set Beacon 4 Path 		:

5. 	Set Beacon 1 inteval (x5 secs) 	:00360 Offset :0
6. 	Set Beacon 2 inteval (x5 secs) 	:00360 Offset :120
7. 	Set Beacon 3 inteval (x5 secs) 	:00360 Offset :240
8. 	Set Beacon 4 inteval (x5 secs) 	:00120 Offset :60

A. 	Set Beacon 1 text:!5204.26NS01734.12E#PHG4570 W3,SPn Zerkow
B. 	Set Beacon 2 text:!5204.26NS01734.12E#PHG4570 W3,SPn Zerkow
C. 	Set Beacon 3 text:!5204.26NS01734.12E#PHG4570 W3,SPn Zerkow A=700
D. 	Set Beacon 4 text:;145.6125J*111111z5158.00N/01731.00ErT103 R15k Jarocin SR3J

Q. 	Quit.

Znak digi

C. - wpisywany jest znak i SSID

Jeśli nie używamy SSID, należy wpisać 0.

Aliasy zaawansowane

F. - alias nie trasowany, digi redukuje N, ale nie dodaje własnego znaku
T. - alias trasowany, digi redukuje N i dodaje własny znak

Aliasy zaawansowane posiadają liczbę n-N, gdzie N jest redukowane o 1 po każdym przejściu przez digi. W konfiguracji aliasów zaawansowanych nie wpisujemy liczb n-N, a tylko ich rdzeń: dla F wpisujemy SP, dla T wpisujemy WIDE.

Limity

Limity dotyczą aliasów zaawansowanych, konkretnie liczby N. Jeśli pełna obsługa ma odbywać się do N3, to wpisujemy liczbę 4, od której to zaczną się ograniczenia.

L. - limit dla aliasów nie trasowanych (F)
        dla SPn, można wprawdzie wpisać 8, aby nie było limitów, ale bardziej zalecane jest wpisanie 6

M. - limit dla aliasów trasowanych (T)
        dla W3 wpisujemy 3
        dla W2 wpisujemy 2

Przekroczenie limitu powoduje zamianę kombinacji WIDEn-N, czy SPn-N na własny znak digi.
Np. jeśli znak digi to SR3NWY, limit WIDEn-3, a odebrana ramka zawiera ścieżkę WIDE6-5, to zostaje ona powtórzona, ale w  ścieżce nie pojawi się WIDE6-4 a jedynie SR3NWY*.

Limity w X-Digi posiadają pewną niedoskonałość, ponieważ dotyczą tylko liczby N, natomiast liczba n nie jest objęta limitem. Kiedy T:WIDE, a M:3, to limit będzie dla ramek przychodzących ze ścieżkami powyżej WIDEn-3. Zatem, takie kombinacje, jak WIDE7-3, WIDE6-2 zostaną przekazane w normalnym trybie, tzn. WIDE7-3 na wyjściu zostanie zredukowane do WIDE7-2 i ramka dalej będzie krążyła po kolejnych digi. Z tego względu należy posłużyć się prostymi aliasami w celu wyeliminowania niepożądanych kombinacji.

Aliasy proste

Aliasy proste zostały wycofane z sieci APRS, jednak sama funkcja w digi, która je obsługuje, okazała się przydatna dla odfiltrowania niepożądanych kombinacji n-N w aliasach zaawansowanych.

1. - 8. - miejsce na wpisanie ośmiu prostych aliasów

Aby wyeliminować niedoskonałość limitów w X-Digi, gdzie brana pod uwagę jest tylko liczba N, natomiast n nie jest nimi objęta, należy wpisać następujące kombinacje:

Duplicate checking

Funkcja duplicate checking została opisana w ogólnych zasadach. Zwykle przyjmuje się czas 30 sekund, w którym kolejna kopia tej samej ramki packetowej nie powinna zostać powtórzona.

D. - czas duplicate checking wyrażany jest w jednostkach pięciosekundowych
        wpisujemy 6, aby czas wynosił 30s

Konfiguracja beaconów

Adres przeznaczenia

Należy posłużyć się ogólnym adresem przeznaczenia AP* rozszerzonym o rodzaj oprogramowania i jego wersję.

0. - wpisywany jest adres przeznaczenia i SSID

Adres wpisujemy jako APNX01

SSID powinno być jako 0. SSID różne od zera w adresie przeznaczenia określało ścieżkę, ten sposób wpisywania ścieżki został zaniechany, ponadto ze względu na posługiwanie się ścieżkami w 1. - 4. należy tu wpisać 0.

Ścieżki beaconów

1. - 4. ścieżki własnych beaconów, mogą zawierać do czterech znaków/aliasów

Stacje stałe, jakimi są również digi, nie powinny zbyt często wysyłać swoich beaconów, aby nie przeciążać sieci APRS pozycjami, które i tak zawsze będą takie same. Jednak dla spełnienia wymogu, aby stacja emitująca podawała swój znak przynajmniej co 10 minut, digi wysyłają beacony w takich odstępach. Ale nie każdy beacon jest emitowany z długą ścieżką, a nawet część z nich wysłana jest bez ścieżki.

Najbardziej optymalne wydaje się wykorzystanie trzech beaconów, natomiast czwarty może być użyty do wysyłania innych danych, jak chociażby obiekt z lokalnym przemiennikiem fonicznym. Wówczas:

Czasy beaconów

5. - 8. odstępy czasowe w wysyłaniu poszczególnych beaconów i ich przesunięcie, wyrażane w jednostkach pięciosekundowych

Liczba 360 oznacza 1800s, czyli 30 minut. Odstępy mogą mieć dużo większa wartość, ale przesunięcie może być maksymalnie jako 255, czyli 1275s lub 21min15sek, a więc najbardziej optymalne wydaje się rozłożenie emisji beaconów w cyklu półgodzinnym:

Teksty beaconów

A. - D. teksty poszczególnych beaconów, które znajdą się w polu informacji ramki packetowej. Niekoniecznie musi to być beacon pozycji, mogą to być jakiekolwiek inne informacje, jak np. obiekt z lokalnym przemiennikiem.

Beacon pozycji powinien zawierać współrzędne, symbol z wykładnikiem, PHG, informację o limitach i inne informacje, zgodnie z ogólnymi zasadami.

Przykładowa konfiguracja dla SR3NWY zawiera trzy beacony pozycji i obiekt przemiennika:

Instrukcja X-Digi